Learn English by Pictures.

Phòng Ăn


Pepper Shaker – Lọ Tiêu
Pepper Shaker – Lọ Tiêu
Fork – Cái Nĩa
Fork – Cái Nĩa
Spoon – Cái Muỗ̉ng
Spoon – Cái Muỗ̉ng
Glass – Ly
Glass – Ly
Plate – Cái Đĩa
Plate – Cái Đĩa
Teapot – Bình Trà
Teapot – Bình Trà
Cabinet – Tủ Kiến
Cabinet – Tủ Kiến

Powered by: Pinclone Wordpress Pinterest Clone

Top