Pillow – Gối

/ˈpilō/

noun: pillow; plural noun: pillows

 

verb

làm gối, nghĩ trên gối, ngủ trên gối

noun

cái gối